VIDEO ART

POCZTÓWKI Z NIGDY NIGDY – Video warsztaty

Jak przekonać kogoś, że dane miejsce istnieje? Co to znaczy „istnieć”? Co znaczy „naprawdę”? Na te pytania odpowiadali uczestnicy warsztatów video i scenograficznych organizowanych w ramach Projektu Pocztówki z Nigdy Nigdy.

W POSZUKIWANIU MIASTA – video warsztaty

Nowy projekt prowadzony przez Grupę Nieformalną Video Sekcja i Fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz merytorycznym wsparciu Fundacji YouHaveIt. Projekt rozpocznie się już 9 kwietnia 2011 roku. Grupa 21 młodych ludzi z Hiszpanii, Polski i Estonii spotka się w Toruniu na 9 dni aby nauczy się jak nagrywać filmy. Celem projektu jest stworzenie kilku krótkich filmów o naszym mieście, oczami obcokrajowców. Będziemy ”odkrywać miasto” przy pomocy kamery, stereotypów i własnej wyobraźni. Będziemy pracować w czterech mieszanych narodowościowo grupach nad wybranymi tematami tj.: życie w centrum miasta, wykluczenie, ludzie, czas wolny, wyjątkowe miejsca w Toruniu itd. Ponadto chcemy stworzyć film, w którym zagrają wszyscy uczestnicy. Główną metodą pracy będzie nagrywanie filmów w małych, międzynarodowych grupach. Chcemy także wymienić się pomysłami i doświadczeniami w jednej, dużej grupie. W planach mamy także narodowe wieczory z jedzeniem, muzyką a zwłaszcza z prezentacjami starych filmów z poszczególnych państw. W nasze działania postaramy się zaangażować społeczność lokalną i na zakończenie naszego projektu planujemy zrobić prezentację filmów korzystając z przestrzeni miejskiej takiej jak stary zamek, ulice itd.

SEARCHING FOR THE CITY -video

New project is realised by „Video Secja”, foundation „Pracowania Zrównoważonego Rozowju” and foundation YouHaveIt. Project is started already 9 april 2011. Group of 29 young people form Spain, Poland and Estonia will face each other in Torun on 9 days in order to it will be instructed as record movies and video editing workshop. We will creation several short movie is purpose of project about our city (searching for the city), eyes of foreigners. We will discover city with the aid of camera, stereotypes and personal imagination. We will work in scratch four groups ethnically chosen theme ndad life in city center, exclusion (elimination), people (people), free time, exceptional places in torun etc. Besides, we want to make movie, all participants will play in which. Recording of movie will be main method of work in small, international groups.We are wanted to mention ideas also and in one experiences, big group. National evenings have in plans with feed also, music but especially with old presentations of movies from individual states. Community to our operations do the best involve local and old castle on our completion of project use with like city area plan make presentation movie, streets etc.

Organizator / Organizeer:

Nieformalna Grupa Video Sekcja

Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Partonat merytoryczny / Essential patronage :

Fundacja YouHaveIt

Partnerzy:

Finansowanie / Sponsored:

„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta publikacja [ten materiał] odzwierciedla jedynie stanowisko jej [jego] autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej [w nim] informacji.”

This project is realized at financial backing of european commission.

No Comments