The Hygienists

The Hygienists

SUPERMARKET 2017
23–26 March 2017
Svarta Huset, Metro Telefonplan
Stockholm / Sweden

Artyści | Artists: Piotr Bujak, Katarzyna Malejka, Lech Nienartowicz, Liliana Piskorska, Tytus Szabelski, Natalia Wiśniewska

Kuratorzy | Curators: Piotr Lisowski & Natalia Wiśniewska

Wystawa Higieniści jest komentarzem z pogranicza „publicystyki wizualnej”, odnoszącym się do tematu przemocy politycznej, ekonomicznej, społecznej oraz instytucjonalnej. W obliczu geopolitycznych przemian, zawirowań politycznych i ekonomicznych, rozmywania granic pomiędzy globalnym i lokalnym, pluralizmu życia społecznego i kulturowego, przy radykalizmie postaw, istnieje silna potrzeba zredefiniowania swojego miejsca w przestrzeni publicznej. Z jednej strony mamy do czynienia z ruchem dążącym do partycypacji i społecznej rewitalizacji. Z drugiej następują procesy odgradzania się i kontrolowania przestrzeni publicznej, które wprowadzają podział i segregacje. Na naszych oczach kształtuje się nowa rzeczywistość, w której ścierają się różnego rodzaju postawy i przekonania. Narastają tendencje radykalne przepełnione instrumentalnym traktowaniem jednostki, co podkreśla w sposób symboliczny i prowokacyjny tytuł wystawy.

Pokazywane na ekspozycji prace artystów, oparte na subwersywnej strategii, wskazują na potencjalne, ukryte mechanizmy kontroli dotyczącej zarówno jednostki jak i całych grup społecznych. Nie tworzą one gotowych odpowiedzi, ale raczej stawiają intuicyjne pytania o fundamentalne wartości takie jak wolność, tolerancja, poczucie bezpieczeństwa. Poruszają zagadnienia związanych z wykluczeniem, ideologizacją, zawłaszczeniem, czy dominacją. Paradoksalnie odnoszą się zarówno do niezgody i buntu jaki również lęku i niemocy wynikających z uwikłania w sytuacje, w których na co dzień funkcjonujemy.

Wystawa realizowana jest w ramach „Supermarket 2017 Stockholm Independent Art Fair”

SUPERMARKET 2017
23–26 March 2017
Svarta Huset, Metro Telefonplan
Stockholm / Sweden

www.supermarketartfair.com

1_m

 

 

 

 

Współfinansowanie:
Wytyczne w zakresie form promocji 2

 

 

 
Dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2_m

 

 

 

 

 

Polski Instytut w Sztokholmie

4_m

 

 

 

 

Instytutu Adama Mickiewicza

 


The Hygienists exhibition is a commentary resemblant to the „graphic journalism”, referring to the topic of the political, economic, social and institutional violence. In the face of the geopolitical change, the political and economic turmoil, the blurring of boundaries between global and local, the pluralism of social and cultural life, the radicalism of attitudes, there is a strong need to redefine one’s place in the public space. On the one hand, there is a movement aiming to participation and social renewal. On the other, there are processes of fencing off and controlling public space, implementing division and segregation. Before our very eyes there is a new reality shaping itself, where different kinds of attitudes and beliefs are clashing. There are growing radical tendencies overflowing with instrumental treatment of individuals, which is symbolically and provocatively emphasized by the title of exhibition.

Works of artists that are presented on exhibition – based on the subversive strategy – indicate the potential, hidden control mechanisms touching the individual and the entire social groups alike. They are not creating ready-made answers but rather are putting intuitive questions about fundamental values such as freedom, tolerance, and sense of security. They raise issues related to the exclusion, ideologisation, appropriation, or domination. Paradoxically they refer both to discord and rebellion as well as anxiety and helplessness resulting from entanglement in the areas in which we do operate on a daily basis.

The exhibition is organized as part of „Supermarket 2017 Stockholm Independent Art Fair”

SUPERMARKET 2017
23–26 March 2017
Svarta Huset, Metro Telefonplan
Stockholm / Sweden

www.supermarketartfair.com

Współfinansowanie
Dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

plakat supermarket 2017

No Comments