Katarzyna Malejka//Wada ukryta//

Katarzyna Malejka. Wada ukryta

23.04 – 29.05.2016

otwarcie wystawy: sobota 23 kwietnia, godz.19:00

Galeria Miłość
wystawa czynna w każdy poniedziałek w godz. 13-19, lub po telefonicznym umówieniu
tel: 728 375 393

Wada ukryta - plakat
Galeria Miłość
ul. Mostowa 7/2a, 87-100 Toruń
www.galeriamilosc.pl
facebook.com/galeriamilosc

kuratorzy: Natalia Wiśniewska & Piotr Lisowski

Kuratorski wstęp do wystawy:

Odizolowanie, biały sześcian, nadzór, defekt, nuda, obcość, podwyższona temperatura. Rozdrażnienie wynikające z uświadamiania sobie swojego nieprzystosowania. W tej atmosferze z łatwością można przeoczyć pustkę, zarówno tę emocjonalną jak i fizyczną. Proces adaptowania się do rzeczywistości za każdym razem posiada swoje umiejscowienie w konkretnej przestrzeni. Ulega on także znajdującym się tam materialnym przedmiotom, które zarówno mogą być dla niego użytecznym narzędziem, jak również wyznacznikiem ograniczeń.

Wystawa Katarzyny Malejki „Wada ukryta” pozostaje rodzajem ćwiczenia (z)niepewności rozgrywającym się w danym miejscu – galerii i zawierającym konkretne obiekty (instalacja, fotografia)

Intuicyjna idea artystki o psychofizycznym konflikcie jednostki z rzeczywistością przybiera formę poszukiwania doświadczania. Tytułowa „wada ukryta” odnosi się do lęku i niemocy wynikającej z uwikłania w obszary, w których na co dzień funkcjonujemy (społeczne, kulturowe, polityczne). Gdy skrojone na miarę struktury adaptacji zawodzą pozostaje ona narzędziem intuicyjnego mierzenia rzeczywistości.

W przestrzeni wystawy powstaje pęcherz – izolatorium – będący miejscem nawiązującym do mobilnej izolatki medycznej, przeznaczonej do odizolowania, obserwacji i w konsekwencji leczenia osób stanowiących zagrożenie. Przezroczyste pomieszczenie o zdeformowanej – zwiotczałej – formie, pozostaje puste. Ten fakt nie pozbawia go jednak właściwości kontrolnej, rozpatrywanej tutaj przez pryzmat mechanizmów związanych z medykalizacją. Jest to proces w wyniku, którego obszary życia społecznego są definiowane w kategoriach medycznych (zdrowia i choroby). Medykalizacja to jedna z najważniejszych form kontroli społecznej, towarzysząca człowiekowi na każdym etapie życia.

Na wystawie, pojęciom fizycznej izolacji i kontroli zostają przeciwstawione stany związane z poczuciem obcości świata zewnętrznego (derealizacja) oraz niepewności, co do istnienia własnej osoby (depersonalizacja). Zarówno jedno jak i drugie doświadczenie psychiczne wpływa na odmienną percepcję rzeczywistości i sposób mapowania otoczenia. Tym razem to niepewność wchodzi w formę dominujących procesów adaptacyjnych.

Katarzyna Malejka (ur. 1985) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zakład Plastyki Intermedialnej), gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Porusza się w obszarach nowych mediów poszukując własnych form wypowiedzi. Tworzy zazwyczaj w kontekstach przestrzeni zastałej, realizując działania od minimalistycznych ingerencji po rozbudowane instalacje site-specific. Od 2013 roku współtworzy środowisko skupione wokół grupy GnW. Członkini kolektywu NooNoo zajmującego się grafiką użytkową adresowaną dla sektora kultury i sztuki. Mieszka w Toruniu.


Organizator:
FundacjaYouHaveIt

Współfinansowanie:
Dofinansowane ze środków Miasta Toruń

Partner: Kulturhauz, Aklen, Restauracja Ciasna

Patroni medialne: Menażeria, Kulturalny Toruń, Radio WAWA

*****************************************************************

Katarzyna Malejka. Hidden flaw
23.04 – 29.05.2016

opening of the exhibition: Saturday April 23th, 7 p.m.
exhibition is open: every Mondays from 1 p.m.-7 p.m. or please call to make a private appointment
call: +48 728 375 393


curators: Natalia Wiśniewska & Piotr Lisowski

Isolation, white cube, supervision, flaw, boredom, alienation, higher temperature. Exasperation arising from becoming aware of ones maladjustment. In such atmosphere you shall easily overlook the void, both the emotional and physical. Each time the process of adapting to the reality has ones location in a particular space and moreover it is submissive to material objects situated there, which both may be a useful tool as well as a determinant of limitations.

Exhibition „Hidden Flaw” by Katarzyna Malejka remains as a kind of exercise with the uncertainty which takes places in a certain place – gallery and comprising specific objects (installation, photography).

The artist’s intuitive concept of the unit’s mental and physical conflict with the reality may take the form of experience exploration. The title „hidden flaw” refers to the fear and impotence resulting in involvement in the areas in which we operate every day (social, cultural, political). When tailor-made structures fail to adapt, the flaw remains an intuitive instrument for measuring reality.

In the exhibition space arises a bubble – isolatorium – being a place refering to the mobile medical solitary confinement destined to isolate, to observe and as a result treat persons constituted as a threat. Transparent room of a deformed – flaccid – form stays empty. However, this fact can not deprive it from it’s control properties, which are in this case seen by Malejka through the prism of the mechanisms associated with medicalisation. Due to this process areas of social life are defined in medical terms (health or illness). Medicalisation is one of the most important form of social control, accompanying the man at every stage of life.

At this exhibition, the concepts of physical isolation and control are opposed to conditions associated with the sense of alienation of the external world (derealisation) and the uncertainty regarding the existence of oneself (depersonalisation). Both mental experiences affect distinct perceptions of reality and ways of mapping of the environment. In this case the uncertainty assumes the form of prevailing adaptation processes.


Organizer:
FundacjaYouHaveIt

Co-financing:
Cofinanced from th budget of City of Toruń

Partners: Kulturhauz, Aklen, Restauracja Ciasna

Media Partners: Menażeria, Kulturalny Toruń, Radio WAWA

TORUN_PORUSZA_pasek

No Comments