PIERNIKOWY STREET ART – KONKURS GRAFFITI

piernikowy street art poprawiony

Fundacja YouHaveIt, Miasto Toruń oraz Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A. zapraszają do udziału w konkursie graffiti „PIERNIKOWY STREET ART” zainicjowanym z okazji tegorocznego Święta Toruńskiego Piernika w naszym Mieście.

Do konkurs zapraszamy artystów graffiti i nie tylko. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie projektu graffiti/street art o tematyce związanej z piernikiem lub/i nawiązującej do piernikarskiej tradycji miasta Torunia. Twórcy dziewięciu najlepszych prac będą mogli zrealizować je podczas Święta Toruńskiego Piernika ( 5.09.2015r. ) na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Spośród finałowych dzieł organizatorzy wybiorą zwycięzcę.

Nagrodą główną jest realizacja zwycięskiego projektu na ścianie Fabryki Cukierniczej Kopernik S.A przy ulicy Stefana Żółkiewskiego 34.
( lokalizacja sciany : https://www.google.pl/maps/@53.022488,18.644316,3a,75y,202.08h,85.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sz1WoEk4I7mTPds3w7bNXfw!2e0!7i13312!8i6656?hl=pl )

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 26. sierpnia 2015r. !!!
Zapewniamy pełne przygotowanie materiałów do malowania.
Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu na stronie www.youhaveit.pl . Jeśli macie jakieś wątpliwości i pytania piszcie na piernikowy.art@gmail.com

 

Regulamin konkursu

PIERNIKOWY STREET ART”

§1

TEMATYKA KONKURSU, TREŚĆ I FORMA PROJEKTÓW

1. Główny temat konkursu związany jest ze zbliżającym się Świętem Toruńskiego Piernika w Toruniu organizowanym przez Firmę Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A, Miasto Toruń oraz Fundacja YouHaveIt. Połączenie tematyki piernikowej z artystycznym przekazem w postaci projektu graffiti /street art, jest w niniejszym projekcie sprawą kluczową.

2. Treść projektów: nadsyłane projekty w konwencji graffiti / street art, powinny uwzględniać tematykę związaną głównie z Toruńskim Piernikiem oraz tradycjami piernikarskimi Miasta Torunia.

3. Projekty prac w konwencji graffiti /street art powinny zostać przesłane na adres mailowy piernikowy.art@gmail.com w formatach jpg lub pdf, o rozdzielczość min. 150 dpi, kolory w systemie RGB, z załącznikiem dołączonymi do niniejszego regulaminu (formularz zgłoszeniowy). Dostosowane do realizacji przez uczestnika na białej powierzchni: wysokość 2,5m, szerokość 3,75m.

4. Miejsce realizacji i prezentacji wybranych projektów:

  • Rynek Staromiejski w Toruniu. (konkurs i prezentacja) – 5.09.2015r

  • Ściana Firmy Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A przy ulicy Stanisława Żółkiewskiego 34 w Toruniu. (realizacja zwycięskiego projektu) – do końca września 2015 ustalenie terminu realizacji.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w eliminacjach do konkursu „PIERNIKOWY STREET ART”

2. Organizatorem konkursu i eliminacji jest Firma Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A, Miasto Toruń wraz z Fundacją YouHaveIt.

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która ukończyła 16 lat (zwana dalej „Uczestnikiem”).

4. Eliminacje będą trwać od 12 do 26 sierpnia 2015 roku. Konkurs odbędzie się 5 września 2015 roku. Laureat konkursu jest zobowiązany do ustalenia terminu wykonania pracy na ścianie Firmy Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A do 30 września 2015 roku.

5. Uczestnicy eliminacji poprzez fakt przystąpienia do nich wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszych eliminacji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszych eliminacji i konkursu są – w rozumieniu tej ustawy – Organizatorzy. Dane zostają zebrane wyłącznie na potrzeby eliminacji i konkursu, a po jego zakończeniu zostaną trwale zniszczone. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

6. W eliminacjach nie mogą brać udziału stali pracownicy i wolontariusze Organizatorów konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się rodzeństwo, małżonków oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W ELIMINACJACH

1. Aby wziąć udział w eliminacjach należy w terminie od dnia 12 sierpnia 2015 roku do dnia 26 sierpnia 2015 roku przesłać projekt pracy w konwencji graffiti / street art, spełniający kryteria określone w §1 na adres mailowy piernikowy.art@gmail.com wraz z załącznikiem dołączonym do regulaminu (formularz zgłoszeniowy).

2. Projekty należy przesyłać w formie graficznej wraz z załącznikiem (formularzem zgłoszeniowym z danymi uczestnika oraz wykazem użytych farb do realizacji projektu),

3. Koszt realizacji projektu (wykaz użytych farb z załącznika do regulaminu) musi zmieścić się w kwocie 250zł brutto. )

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

§4
WYNIKI ELIMINACJI

1. Wszystkie prawidłowo nadesłane projekty wraz z załącznikami wezmą udział w eliminacjach polegających na ocenie i wyborze najciekawszych projektów na zasadzie właściwego wyboru, którego dokona Komisja Festiwalowa (zwana dalej „Komisją”), powołana przez organizatora.

2. Ze wszystkich prawidłowo nadesłanych projektów wraz z załącznikami Komisja wybierze 9 projektów, które zostaną zrealizowane w ramach konkursu. Dodatkowo zostanie stworzona lista rezerwowa.

3. Komisja dokona wyboru projektów podczas posiedzenia Komisji dnia 27 sierpnia 2015 roku. Komisja dokona wyboru wg ustalonych kryteriów.

4. W ocenie projektów Uczestników, Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
a) wartość artystyczna,

b) wartość przekazu, zgodna z §1 pkt. 2

c) możliwość realizacji za określoną kwotę przeznaczoną na zakup farb

d) możliwość realizacji projektu na powierzchni określonej w §1 pkt. 3

5. Do zadań Komisji należy:

a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b) rozstrzygnięcie eliminacji (ocena projektów przesłanych przez uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

7. Weryfikacja prawa do uczestnictwa w realizacji konkursu będzie prowadzona w następujący sposób:

a) W ciągu 2 dni od daty posiedzenia komisji, dane osoby które nadesłały zwycięskie projekty zostaną umieszczone na stronie internetowej www.youhaveit.pl .

b) Uczestnik w rozmowie, lub w mailu zostanie powiadomiony o wyniku eliminacji i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w realizacji swojej pracy oraz do zweryfikowanie swoich danych osobowych koniecznych do oświadczenia na realizację projektu.

8. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające realizację projektu przez uczestnika prawo do realizacji projektu przechodzi na pierwszą osobę z listy rezerwowej.

9.Uczestnik traci prawo do realizacji projektu, jeśli:

a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub
b) z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł zrealizować projektu; lub
c) odmówi uaktualnienia swoich danych koniecznych do zawarcia oświadczenia lub odmówi podpisania oświadczenia.

§5
REALIZACJA PROJEKTÓW I WARUNKI FINANSOWE

1. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.youhaveit.pl po zakończeniu okresu weryfikacji.

2. Każdemu z dziewięciu laureatów zostaną przygotowane i zakupione materiały do wykonania projektu (farby, które wybrał z podanego wzornika) w kwocie 250,00 brutto.

3. Organizator dopuszcza możliwość innego podziału kosztów, jeżeli będzie wymagała tego specyfika projektu.

4. Realizacja projektów nastąpi 5 września 2015 roku na Rynku Staromiejskim w Toruniu. W ciągu określonego w oświadczeniu czasu laureat eliminacji zobowiązany jest wykonać projekt na powierzchni określonej w §1pkt. 3.

5. Nagrodą główną jest realizacja na ścianie Firmy Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A. przy ulicy Stefana Żółkiewskiego 34, najlepiej wykonanego projektu w trakcie piernikowego street art.

Widok ściany do realizacji zwycięskiego projektu:

https://www.google.pl/maps/@53.022488,18.6443159,3a,75y,202.08h,85.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sz1WoEk4I7mTPds3w7bNXfw!2e0!7i13312!8i6656?hl=pl

6. Podjęcie chęci do realizacji projektu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków konkursu określonych w osobnym oświadczeniu pomiędzy organizatorem a laureatem eliminacji.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z chwilą przyznania prawa do realizacji projektu, laureat eliminacji przenosi część praw autorskich wyróżnionego projektu na organizatorów konkursu. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do eliminacji zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonego projektu. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z projektem przekazanym organizatorowi, uczestnik zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

2. Organizatorzy realizacji konkursu i eliminacji nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty polskiej i firm telekomunikacyjnych.

3. Uczestnik przystępując do eliminacji wyraża zgodę na zasady eliminacji zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin eliminacji dostępny będzie na stronie internetowej: ww.youhaveit.pl oraz w siedzibie Organizatorów.

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

regulamin piernikowy street art – PDF

Załączniki:

Załącznik nr 1 –
pdf – formularz zgłoszeniowy – piernikowy art

doc – formularz zgłoszeniowy – piernikowy art

Załącznik nr 2 –
-karta-kolorow – spray

No Comments